DESIGNED BY JOOMLA2YOU

บทความวิจัยประจำปี 2553

ผลงานวิจัยประจำปี 2553
สายผู้สอน
1
การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ดร.ยุภาดี ปณะราช
2
บทเรียนรู้จากตลาดย้อนยุคนครชุม ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
3
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทัศนะของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาวรัตติกาล หินแก้ว
4
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู (1002201) ในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอัจนา ปัญญาครอง
5
การพัฒนาการจำคำศัพท์คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ กรณีศึกษา 
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
ดร.ยุภาดี ปณะราช
6
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ผศ.กวี ครองแก้ว
7

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา 
Introduction to English Grammar เรื่อง Subject-Verb Agreement 
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายอนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
(Development of Computer Assisted Instruction for Data Structure 
and Algorithms)
นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์
9
การพัฒนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนคำภาษาไทยที่พูดไม่ชัดในบางคำ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิสมัย 
รบชนะชัย พูลสุข
10
การวิจัยพัฒนาการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
11
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นลูกสองมือล่าง (การอันเดอร์) 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2553
นายอภิศักดิ์ ขำสุข
12
การศึกษาผลการเรียนรู้หน่วยการเรียน ธรณีภาค รายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Google Earth 
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1
นายเลเกีย เขียวดี
13
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
14
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2553
นายวชิระ พิมพ์ทอง
15
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล
16
ผลการพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 
ในรายวิชาการแปล 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ปีการศึกษา 2553
นางสาวชลชลิตา แตงนารา
17
ผลการสอนแบบร่วมมือโดยเทคนิคการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล
18
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
19
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
20
พฤติกรรมการเรียนและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 การศึกษา 2553 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.พัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์
21
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการสอนแบบซิปปาโมเดล 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
ผศ.สุณี บุญพิทักษ์
22
ผลการใช้วิธีสอนด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Active studio 
วิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา
23
ผลของการสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อ
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
24
การศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation) 
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาววรพรรณ กระต่ายทอง
25
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการวิจัยเป็นฐาน รายวิชากิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน 
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
26
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มีต่อพฤติกรรมความประหยัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พุทธรรมกับการครองตน
นายชูวิทย์ ไชยเบ้า
27
การพัฒนาการเรียนโดยใช้โปรแกรม Moodle รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นางสาวณัฐชารีย์ กุศลธรรมรัตน์
28
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
นางสาวยุพิน พิลึก
29
เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาที่เรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิต
นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
30
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวธิดารัตน์ เสือจร
31
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็ปวิชาการจัดการฐานข้อมูล นางสาวศรินญา ธรรมยศ
32
การพัฒนาสื่อการเรียนวิชาดิจิตอลด้วยอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
33
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับครู นายนพรัตน์ ไทยเจริญ
สายสนับสนุน
1
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (ฉบับปรับปรุง 2549) นางสาวนาตยา พลับเกลี้ยง
2

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2553

นายยุทธนา พันธ์มี

n icon2n icon1n icon3n icon4n icon7n icon5n icon8n icon61n icon10n icon11n icon12n icon13n icon14n icon15n icon17n icon18n icon19n icon20n icon22n icon21