บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างกระทรวงศึกษา
 

 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (8 ก.ค. 50)
โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี (8 ก.ค. 50)
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวง (8 ก.ค. 50)
 โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (8 ก.ค. 50)
 โครงสร้างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (8 ก.ค. 50)
 โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (8 ก.ค. 50)
 โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (8 ก.ค. 50)
 โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (8 ก.ค. 50)
 New Administrative Structure of the Ministry of Education (8 ก.ค. 50)  


โครงสร้างกระทรวงศึกษา WebLink
 

 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (8 ก.ค. 50)
 สำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา