|ผู้จัดทำ .........................................................................................................
  ชื่อ-สกุล        : ยุทธนา พันธ์มี
  ว-ด-ป เกิด     : 2 กุมภาพันธ์ 2520 

|ที่อยู่ภูมิลำเนา.................................................................................................
  35 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

 

|ติดต่อประสานงาน ..........................................................................................
  ชื่อ-สกุล               : ยุทธนา พันธ์มี
  สังกัด                  : อาจารย์โปแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ที่อยู่ที่ปัจจุบัน        : 69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  ความสามารถพิเศษ : กีฬาประเภทกีฑา ระยะไกล/วิ่งผลัด
  เบอร์โทร              : 0-5570-6555 มือถือ : 0892678222
  e-Mail                : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook           : http://www.facebook.com/na

|ประวัติการศึกษา .............................................................................................
  2527-2532     โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา                         ประถมศึกษา    
  2532-2537     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคอลงแม่ลาย   มัธยมศึกษา      
  2537-2539     วิทยาลัยเทคนิคกำแพงแพงเพชร                      ปวท.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  
  2539-2541     สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร                               ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  2549-2550     มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                          ป.วิชาชีพครู
  2552-2554     มหาวิทยาลัยนเรศวร                                         กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2556-ปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยนเรศวร (กำลังศึกษา)                     ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

|ประวัติการทำงาน ............................................................................................
  2539-2540     โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร             หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
  2540-2542     โรงเรียนองอาจวิทยา                                 ครูสอน (คอมพิวเตอร์)
  2542-2542     กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก               พลทหาร สพ.ทบ.
  2543-2544     บริษัทนอทร์เทิร์นไฮเทคเซนเตอร์                 ช่างระบบ Network
  2544-2547     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร        คนงานชุดหม้อแปลง
  2547-2550     วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร                   อาจารย์พิเศษ (คอมพิวเตอร์)
  2550-2554     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                   พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)
  2555-ปัจจุบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                   พนักงานมหาวิทยาลัย (ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา)

|ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ .......................................................................
  ม.ค. 2552       ศึกษาดูงานประเทศฮ่องกง                         การศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา
  พ.ค. 2553       ศึกษาดูงานประเทศจีน                              world expo china
  พ.ค. 2554       ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน                         การศึกษามหาวิทยาลัย   
  มี.ค. 2555       ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม                      การเรียนการสอนทางไกล

|ประวัติผลงานทางวิชาการ ...............................................................................
 เอกสารและตำรา
     1. เอกสารการอบรมซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
     2. เอกสารการอบรมคอมพิวเตอร์และงานสำนักงาน
     3. เอกสารการอบรมการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมืออาชีพ
     4. เอกสารการอบรมการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
     5. ตำราประการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
     1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
     2. เว็บไซต์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา http://elementary.kpru.ac.th
     3. เว็บไซต์การเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรมฯ http://innovation.kpru.ac.th
     4. เว็บไซต์เพื่อการเรี่ยนการสอน CMS http://eduweb.kpru.ac.th/innovation
     5. เว็บไซต์ฝึกอบรมการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น http://eduweb.kpru.ac.th/wbt
     6. เครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ ครูสอนดี http://krusorndee.net/profile/na
  วิจัย
     ปี 2552      : การประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษาในรูปแบบสามมิติ 2553
     ปี 2553-54 : รูปแบบการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร
     ปี 2554      : การพัฒนาเว็บไซต์ฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 
     สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ปี 2555      : ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
     ปี 2557      : ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูคณิตศาสตร์
     สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     ปี 2558      : การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
     รายวิชาศิลปะ(ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร [อยู่ระหวางการดำเนินการ]
  บทความวิชาการ
     2557        : Blended Learning กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 (เขียนร่วม)
     2557        : การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (เขียนร่วม)
     2557        : ทิศทางของการการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
 
    2557        : ผลการการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตพีซีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1