Find useful hosting articles at web hosting plus buy quality vps from best virtual servers.

Articles

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

ชื่อหลักสูตร

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนและการสอนมากขึ้น ได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนและการสอน โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย มาใช้ในการสร้างบทเรียน ช่วยสอน เรียกกันโดยทั่วไปว่า “บทเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI” เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ง่าย รวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตามการจัดทำ CAI ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากต้องอาศัยความสามารถทางวิชาการของผู้จัดทำแล้ว จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยี       สารสนเทศอันทันสมัยมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน   จึงได้จัดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อบทเรียนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้

 วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์สร้างบทเรียนช่วยสอน (CAI) ได้

     2.เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทางการศึกษา

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน

 ระยะเวลาในการอบรม

          วันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ.2556

หลักสูตรการอบรม

   วันที่ 17 เมษายน 2556

    เวลา 08.00-08.30 น.          ลงทะเบียน , พิธีเปิด  

    เวลา 08.30-10.30 น.          แนะนำการใช้งานโปรแกรม Authoware 7

    เวลา 10.30-10.45 น.          พัก   รับประทานอาหารว่าง

    เวลา 10.45-12.15 น.          การใช้งาน Display Icon   

          เวลา 12.15-13.00 น.          พัก รับประทานอาหารกลางวัน

    เวลา 13.00-14.30 น.          การจัดการแสดงภาพด้วย Wait Icon, Erase Icon

    เวลา 14.30-14.45 น.          พัก   รับประทานอาหารว่าง

    เวลา 14.45-16.45 น.          การใส่เสียงและภาพเคลื่อนไหว ด้วย Sound Icon, Movie Icon

    วันที่ 18 เมษายน 2556

    เวลา 08.30-10.30 น.          สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วย Interaction Icon

    เวลา 10.30-10.45 น.          พัก   รับประทานอาหารว่าง

    เวลา 10.45-12.15 น.          การสร้างแบบฝึกหัดแบบต่าง ๆ

   เวลา 12.15-13.00 น.           พัก รับประทานอาหารกลางวัน

    เวลา 13.00-14.30 น.          การสร้างแบบทดสอบ

    เวลา 14.30-14.45 น.          พัก   รับประทานอาหารว่าง

    เวลา 14.45-16.45 น.          การแพร่ Packet

 

วิทยากร

อ.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

 ค่าลงทะเบียน

500 บาท/คน

 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 30 คน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ในชุมชนในการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชน

     2.เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

จำนวนผู้เช้าชม

วันนี้4
Yesterday11
Week15
Month37
All17492

Currently are 2 guests and no members online

เข้าสู่ระบบ

Joomla Template designed by Cloud Hosting