ลำดับ
ชื่องานวิจัยเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย
โหลด
ผลงานวิจัยประจำปี 2553
สายผู้สอน
1
การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ดร.ยุภาดี ปณะราช
2
บทเรียนรู้จากตลาดย้อนยุคนครชุม ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
3
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทัศนะของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาวรัตติกาล หินแก้ว
4
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู (1002201) ในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเขียนแผนภูมิ Mind Mapping
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอัจนา ปัญญาครอง
5
การพัฒนาการจำคำศัพท์คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ กรณีศึกษา
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
ดร.ยุภาดี ปณะราช
6
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ผศ.กวี ครองแก้ว
7

การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา
Introduction to English Grammar เรื่อง Subject-Verb Agreement
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นายอนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Development of Computer Assisted Instruction for Data Structure
and Algorithms)
นางสาวปริมพิกา แผนสุวรรณ์
9
การพัฒนาวิธีการสอนและเทคนิคการสอนคำภาษาไทยที่พูดไม่ชัดในบางคำ
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิสมัย
รบชนะชัย พูลสุข
10
การวิจัยพัฒนาการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
11
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นลูกสองมือล่าง (การอันเดอร์)
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2553
นายอภิศักดิ์ ขำสุข
12
การศึกษาผลการเรียนรู้หน่วยการเรียน ธรณีภาค รายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Google Earth
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1
นายเลเกีย เขียวดี
13
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
14
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2553
นายวชิระ พิมพ์ทอง
15
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล
16
ผลการพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
ในรายวิชาการแปล 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีการศึกษา 2553
นางสาวชลชลิตา แตงนารา
17
ผลการสอนแบบร่วมมือโดยเทคนิคการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล
18
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
19
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัยที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
20
พฤติกรรมการเรียนและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 การศึกษา 2553
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.พัทธนันท์ วงศ์วิชยุตม์
21
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยเทคนิคการสอนแบบซิปปาโมเดล
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
ผศ.สุณี บุญพิทักษ์
22
ผลการใช้วิธีสอนด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Active studio
วิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา
23
ผลของการสอนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อ
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
24
การศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation)
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาววรพรรณ กระต่ายทอง
25
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการวิจัยเป็นฐาน รายวิชากิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ
26
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มีต่อพฤติกรรมความประหยัดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง พุทธรรมกับการครองตน
นายชูวิทย์ ไชยเบ้า
27
การพัฒนาการเรียนโดยใช้โปรแกรม Moodle รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน นางสาวณัฐชารีย์ กุศลธรรมรัตน์
28
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
นางสาวยุพิน พิลึก
29
เกณฑ์การประเมินสมรรถภาพของนักศึกษาที่เรียนรายวิชากีฬาและนันทนาการ
เพื่อคุณภาพชีวิต
นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
30
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นางสาวธิดารัตน์ เสือจร
31
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็ปวิชาการจัดการฐานข้อมูล นางสาวศรินญา ธรรมยศ
32
การพัฒนาสื่อการเรียนวิชาดิจิตอลด้วยอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์
33
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับครู นายนพรัตน์ ไทยเจริญ
       
สายสนับสนุน
1
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (ฉบับปรับปรุง 2549) นางสาวนาตยา พลับเกลี้ยง
2

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2553

นายยุทธนา พันธ์มี

ลำดับ
ชื่องานวิจัยเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย
โหลด
ผลงานวิจัยประจำปี 2552
สายผู้สอน                                                                                       
1
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
ในรายวิชา 1015106 (ความเป็นครูและการบริหารจัดการในชั้นเรียน)
รศ.ดร.อารักษ์ ชัยมงคล
2
การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของนักศึกษาไทยใหญ่
โปรแกรมการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำพงเพชร
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับครูปฐมวัย โดยใช้วิธีสอน เพื่อการสื่อสารรวมการฝึกแบบฟัง-พูด
อ.ชลชลิตา แตงนารา
4
การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
อ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
5
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
6
การพัฒนาบทเรียน E – learning เรื่องการเขียนเว็บด้วยภาษา PHP เบื้องต้น อ.เอกบดินทร์ เกตุขาว
7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel อ.นพรัตน์ ไทยเจริญ
8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบเครือข่าย
เรื่องเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ
อ.ศรินญา ธรรมยศ
9
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง สื่อการสอน รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาคณะครุศาสตร์
อ.ยุพิน พิลึก
10
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Macromedia Dream weaver
อ.เฉลิม ทองจอน
11
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มัลติมีเดียทางการศึกษา ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
12
การศึกษาผลของการฝึกจิตภาพที่เป็นต่อความสามารถในการยิงประต
ูด้วยหลังเท้าในกีฬาฟุตของนักกีฬาฟุตบอลหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำปีการศึกษา 2552
อ.ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
13
การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวของนักศึกษา
ในรายวิชา 1161001 (กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต)
อ.ปรีชา แหชู
14
การศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (Case Study) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสารถะและหลักการทางสังคมวิทยาหน่วยเรื่องสถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง
อ.วรพรรณ กระต่ายทอง
15
การศึกษาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา Case study ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหน่วยเรื่องวัฒนธรรม
อ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า
16
การศึกษาสภาพและความต้องการในการศึกษาต่อและการฝึกอบรมของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
17
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม
อ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
18
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2551 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว
19
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2552 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.วชิระ พิมพ์ทอง
20
ผลการใช้วิธีการสอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการในกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา
21
ผลของการสอนโดยใช้วิธีชี้ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล
22
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเว็บรายวิชาพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน
เรื่อง PHP & MySQL Database On Web
อ.ธิดารัตน์ เสือจร
23
ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ภายในตนของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล
24
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบแผนที่ความคิดกับกิจกรรมการเรียนการสอน แบบปรกติของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์
อ.เลเกีย เขียวดี
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สนับสนุน
25
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2553
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ยุทธนา พันธ์มี
26
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นาตยา พลับเกลี้ยง

ลำดับ
ชื่องานวิจัยเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย
โหลด
ผลงานวิจัยประจำปี 2551
สายผู้สอน
1
ถิ่นกำเนิดของคนไทยมาจากไหนแน่

ผศ.ดร.พิสมัย
รบชนะชัย พูลสุข

2
โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล
3
ภูมิปัญญาพื้นบ้านการทอผ้าด้วยสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติบ้านโนนใหญ่ หมู่ 6
ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 
รศ.ดร.อารักษ์ ชัยมงคล
4
สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
อาจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
5
การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลใน ชุมชนนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.บัณพิต ฉัตรวิโรจน์
6
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์