การวิจัยทางการศึกษา
(การวิจัยทางการศึกษา)

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)
        
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศน์การวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงร่างการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  นำเสนอผลงานวิจัย  ศึกษาค้นคว้างานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน