วิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (อ.ณัชชารีย์)
(พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมการพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข


แนวคิด
พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของตนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสังคมและประเทศชาติอย่างสันติสุข

contact ติดต่อ อ.ณัชชารีย์ โทร. 087-3065962 E-mail: natcharee_kpru@hotmail.com


This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key