หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Early Childhood Education Curriculum and Curricula Development

ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรในด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการเชื่อมโยงสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน