Faculty of Education : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: Courses

รักเด็กด้วยหัวใจ ใส่ใจพัฒนาการ ชำนาญวิชาชีพ


ผศ.สุณี  บุญพิทักษ์
อ.วันทนา  สุขเทศ
อ.อรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์
อ.อัฉรา เอี่ยมละออ
อ.ยุพิน  พิลึก


 • ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

  Arts for Early Childhood

  ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางศิลปะและศิลปะสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มการจัดกิจกรรมศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ การนำวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานศิลปะ การวิเคราะห์และประเมินผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนและทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
 • การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

  Early Childhood Behavioral Study

  หลักการ ความหมายความสำคัญ พัฒนาการและรูปแบบการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การฝึกปฏิบัติสังเกตพฤติกรรมเด็กในสถานการณ์จริง การบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรมและส่งเสริมพฤติกรรมเด็ก การรายงานผลพฤติกรรมเด็ก
 • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

  Early Childhood Education Curriculum and Curricula Development

  ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้หลักสูตรในด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ หลักการ คุณลักษณะที่ต้องการเน้น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการเชื่อมโยงสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล

  Infant and Toddler Education Programs

  ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมายและนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาระดับบริบาล ทฤษฎีพัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 3 ปี การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมระดับบริบาล วิธีการอบรมเลี้ยงดูและกระบวนการจัด โปรแกรมพัฒนาเด็กระดับบริบาล สื่ออุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กระดับบริบาล บทบาทครูและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็กระดับบริบาล
 • สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

  Creative Materials for Early Childhood

  แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทประโยชน์ของสื่อสร้างสรรค์การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การเลือกซื้อและการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ การประเมินผลคุณภาพสื่อ

 • ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด และความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทำงานของสมองช่วงอายุแรกเกิด - 6 ปี การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย และการวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย
 • คำอธิบายรายวิชานี้  com
  ......ศึกษาความประวัติความเป็นมา บทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อวัยของผู้เรียนระดับพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การเสริมแรง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้าง พัฒนา เครื่องมือให้ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ